Brief gebruikerscommissie De Uitkomst naar Gemeente Deurne

Gemeente Deurne

t.a.v. het College van B&W

Postbus 3

5750 AA DEURNE

 

Deurne, 19 augustus 2014

Geacht College,

 

Als vertegenwoordigers van de gebruikers van De Uitkomst willen wij graag het volgende onder uw aandacht brengen.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 12 december 2013 werden wij als gebruikers van De Uitkomst geïnformeerd over het feit dat de gemeente het beheer van De Uitkomst per 1 februari 2014 overneemt van Bergopwaarts. In het verslag van deze bijeenkomst lezen wij dat “over de lengte van de periode dat er nog gebruik gemaakt kan worden van De Uitkomst het gemeentebestuur moet besluiten”. In het verslag staat verder letterlijk dat “voorwaarde voor voortgezet gebruik is dat het verschil tussen inkomsten en kosten kleiner gemaakt moet worden. Om kosten te besparen staat, mede in het kader van Deurne koerst op eigen kracht, de gemeente positief tegenover zelfwerkzaamheid”. Ook staat letterlijk in het verslag, “De communicatie verloopt in het vervolg zoveel mogelijk via de gebruikerscommissie”.

Deze handschoen is door de gebruikerscommissie direct opgepakt. Met wethouder Lemlijn werden afspraken gemaakt over zelfwerkzaamheid. De gebruikerscommissie werd versterkt met een vertegenwoordiger van de gemeente (de heer Rooijakkers) en de beheerder van De Uitkomst (de heer Hodselmans). Alle voorkomende reparaties en onderhoud in 2014 zijn door zelfwerkzaamheid opgepakt met als resultaat aanzienlijk lagere beheerskosten voor de gemeente.

Na slechts 5 maanden beheer van De Uitkomst door de gemeente ontvingen alle gebruikers op 9 juli 2014 tot hun grote verbijstering een brief met de melding dat u het gebruik van ruimtes in De Uitkomst wilt beëindigen. In de brief stelt u dat het openhouden van De Uitkomst veel geld kost. Er zou veel geïnvesteerd moeten worden in brandveiligheid en in groot onderhoud. Zonder enige vorm van overleg met de gebruikerscommissie komt u eenzijdig tot deze conclusies en koppelt u hier direct het beëindigen van het gebruik van De Uitkomst aan binnen een periode van 4 maanden. Besluitvorming hierover heeft blijkbaar plaatsgevonden in een besloten raadsvergadering waardoor wij geen enkele kans gehad hebben om hiervan kennis te nemen, laat staan om inbreng te hebben. Op basis van uw manier van handelen en communiceren zult u begrijpen dat wij ons als gebruikers(commissie) absoluut niet serieus genomen voelen. Wat nu ‘Deurne koerst op eigen kracht’??

De gebruikers van De Uitkomst en de manier waarop zij zich inzetten om de kosten zo laag mogelijk te houden zijn een schoolvoorbeeld van “koersen op eigen kracht”. Maatschappelijk relevante vrijwilligersorganisaties zoals de voedselbank, de kledingbank, Factor Deurne West, DMG, Tic-Tac en het Repair Café functioneren prima in De Uitkomst. Zij vervullen een belangrijke sociaal maatschappelijke functie voor vele Deurnese burgers die zij niet meer kunnen vervullen wanneer ze op korte termijn moeten uitwijken naar locaties die er simpelweg niet zijn. Ter illustratie: 68 gezinnen (totaal 214 mensen) maken wekelijks gebruik van de voedselbank, ca. 400 tot 450 mensen bezoeken maandelijks de kledingbank, ca. 20 mensen hebben hun bezigheid bij Factor West en dagelijks maken ruim 50 mensen gebruik van de voorzieningen van Tic-Tac. Kortom: De participatie-maatschappij zoals u die zo graag ziet ten voeten uit!

Helaas moeten wij constateren dat uw feeling met de dagelijkse praktijk en met de gevoelens van uw burgers tot een nulpunt is gedaald. Wat moeten wij immers denken van opmerkingen van vertegenwoordigers van uw gemeente als “dat er wellicht een supermarkt is die koel- en vriescapaciteit ter beschikking kan stellen voor de voedselbank”, of dat “ateliers van kunstenaars best naar een gemeenschapshuis kunnen”, of dat “een jeu de boules baan makkelijk op te pakken is en ergens anders neer te leggen is”, of dat “de Factor Deurne West werkplaats wel in een wijkhuis terecht kan”. Kortom: Wij voelen ons als gebruikers(commissie) niet serieus genomen, met name door uw manier van communiceren. Daarnaast getuigt uw manier van handelen van geen enkele visie met betrekking tot het faciliteren en huisvesten van maatschappelijk zeer relevante vrijwilligersorganisaties die inhoud geven aan uw stelling dat Deurne moet koersen op eigen kracht. Blijkbaar als het er op aan komt is uw manier van handelen hoofdzakelijk geldgedreven en zeker niet maatschappelijk of sociaal gedreven.

Op 13 augustus hebben wij als gebruikers met elkaar overleg gevoerd. Uitkomst van dit overleg is dat we middels deze brief onze gevoelens aan u kenbaar willen maken. U mag gerust weten dat gevoelens van boosheid, teleurstelling en onbegrip de boventoon voerden tijdens het overleg. Verder willen wij u middels deze brief kenbaar maken dat veel gebruikers in ernstige moeilijkheden verkeren daar er voor hen geen alternatieve huisvestingsmogelijkheden per november 2014 beschikbaar zijn. Daarom willen wij zo snel mogelijk met u en mogelijk Bergopwaarts in overleg treden om te bezien of er mogelijkheden zijn om het gebruik van De Uitkomst te verlengen en/of te bezien of er mogelijkheden zijn om (een deel van) De Uitkomst te behouden voor gebruik.

U kunt rekenen op alle mogelijke medewerking van de gebruikers om hun toekomst en de toekomst van De Uitkomst veilig te stellen. Wij rekenen erop dat u ons verzoek en uw slogan ‘Deurne koerst op eigen kracht’ serieus neemt en zien uw reactie dan ook met veel belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Gebruikerscommissie De Uitkomst(namens alle gebruikers)

Hein van Heurik, Leonoor Francken, Iwan Gijsbers en Ben van Kessel

 

Afschrift van deze brief is verstuurd naar het Weekblad voor Deurne en Eindhovens Dagblad.