A.L.V. op vrijdagavond 3 November 2017 keurt plannen goed.

Op vrijdagavond 3 november 2017 is er een extra algemene ledenvergadering (A.L.V.) geweest met als onderwerp de plannen voor de  nieuwbouw van Tic-Tac op sportpark  “De  Kranenmortel”. Tic-Tac wil daar een Jeu de Boules hal realiseren met buitenbanen.
De plannen hiervoor zijn door het bestuur en de bouwcommissie voorbereid en werden op deze avond ter goed keuring aan de leden voorgelegd.
Na een presentatie van de plannen met tekeningen, financiële onderbouwing en exploitatieoverzicht was het aan de leden om al of niet hun goedkeuring te geven aan deze plannen. Want bij een vereniging zijn het de leden die uiteindelijk de beslissing nemen over de belangrijke zaken binnen de vereniging. Na de beantwoording van een aantal vragen kon overgegaan worden tot de officiële stemming over de plannen.
Na het tellen van de stemmen door de ingestelde stemcommissie gaven de leden met een overgrote meerderheid hun goedkeuring voor de gepresenteerde plannen. 
Bestuur en bouwcommissie kunnen de plannen nu verder in detail gaan uitwerken.